Piilopirtti juhlakirjassa

Taiteellistettu Piilopirtti

Urkin Piilopirtillä Hämeenkyrössä ollaan Presidentti Kekkosen jalanjäljillä luonnon ja taiteen hengessä. Piilopirtti on saanut kaksi sivua tilaa myös Suomi100-juhlakirjassa.

TRE! SAL­LI SAAS­TA­MOI­NEN

Tai­de on tär­keä osa Ur­kin Pii­lo­pir­tin tar­joi­le­maa elä­mys­tä. Sen muo­dos­ta­vat use­at ele­men­tit ku­ten koh­tee­seen suun­ni­tel­lut ja muut unii­kit tai­de­te­ok­set, vuo­sit­tain vaih­tu­vat tai­de­näyt­te­lyt, eri­lai­set tai­de­kier­rok­set sekä use­at tai­de­ta­pah­tu­mat. Pai­kan isän­tä Jyr­ki Sasi on aset­ta­nut kai­kil­le pai­kan tai­de­te­ok­sil­le vaa­ti­muk­sen, et­tä nii­den tu­lee kes­tää vä­hin­tään sata vuot­ta. Ur­kin Pii­lo­pir­tin ny­kyi­nen omis­ta­jan ja isän­nän Jyr­ki Sa­sin ta­voit­tee­na on teh­dä Ur­kin Pii­lo­pir­tis­tä Pir­kan­maan yk­kös­paik­ka, jon­ne suo­ma­lai­set yri­tyk­set tuo­vat ul­ko­mai­set vie­raan­sa.

– Ta­voit­tee­na on teh­dä Ur­kin Pii­lo­pir­tis­tä myös val­ti­o­vie­rai­lui­den koh­de­paik­ka. Jo­kai­ses­ta ho­tel­lin ik­ku­nas­ta tu­lee nä­ky­mään tai­de­te­os ja luon­to. Ta­voit­teet ei­vät voi epä­on­nis­tua, kun työ­tä teh­dään sys­te­maat­ti­ses­ti. Pii­lo­pirt­tiä on tai­teel­lis­tet­tu nyt 11 vuot­ta, en­sim­mäi­set vuo­det ma­te­ri­aa­leit­tain ja nyt ai­he­pii­reit­täin, Jyr­ki Sasi us­koo.

Vuo­sien 2017-2018 tee­ma­na on ran­ta­tai­de.

– Se tar­koit­taa muun mu­as­sa sitä, et­tä säh­kö­sau­nan löy­ly­huo­ne on tai­teel­lis­tet­tu. Jär­veen Pii­lo­pir­til­lä on voi­nut pu­lah­taa va­lo­tai­de­te­ok­seen ja muu­ta­man vuo­den.

Tai­teel­lis­ta­mi­sen ku­raat­to­ri­na ovat toi­mi­neet muun mu­as­sa ny­kyi­nen Lah­den ja Päi­jät-Hä­meen Mu­se­on mu­se­o­toi­men­joh­ta­ja Timo Si­ma­nai­nen, La­si­tai­teen osal­ta Suo­men La­si­mu­seo ja Ku­va­tai­de­a­ka­te­mi­an pro­fes­so­ri Ra­dos­law Gryta.

En­si vuon­na Pii­lo­pir­tin tai­de­tee­ma­na on eri­lai­set puu­tar­hat.

– Meil­le tu­lee eri­lai­sia puu­tar­ha-ai­hei­sia tai­de­te­ok­sia, ku­ten esi­mer­kik­si eroot­tis­ten kuk­kien puu­tar­ha, luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den puu­tar­ha, tal­vi­puu­tar­ha ja te­ol­li­suus­tuot­tei­den puu­tar­ha. Luon­toon ra­ken­ne­taan muun mu­as­sa 2,5 met­riä kor­kea be­to­ni­nen, pu­nai­nen kor­ko­ken­kä, jon­ka si­säl­lä on puu­tar­ha. Te­ki­jöi­nä on pa­ri­kym­men­tä eri tai­tei­li­jaa.

En­ti­nen Py­rin­nön Maja, Pin­si­ön Maja, on Py­rin­nön en­ti­nen lei­ri­kes­kus, jon­ka pu­heen­joh­ta­ja­na myös lii­ke­mies ja ur­hei­lu­vai­kut­ta­ja Kal­le Kai­ha­ri on toi­mi­nut.

– Kai­ha­ri tun­net­tiin Ur­ho Kek­ko­sen lä­hei­se­nä ys­tä­vä­nä ja hei­dän tie­de­tään ai­na ka­don­neen Kek­ko­sen kans­sa Pin­si­öön sau­no­maan. Täs­tä paik­ka on saa­nut ni­men­sä. Luon­non ja tai­teen li­säk­si tääl­lä yh­dis­tyy sekä pre­si­dent­ti Kek­ko­sen et­tä yrit­tä­jän ta­ri­na.

 

Jyr­ki Sasi on isän­nöi­nyt Pii­lo­pirt­tiä vuo­des­ta 2006 al­ka­en.